Finansijski leasing

Finansijski leasing omogućuje da nakon isteka ugovora postanete vlasnik predmeta leasinga. 

  pravni vlasnik objekta leasinga je davatelj leasinga, a ekonomski vlasnik je korisnik leasinga.
  prijenos vlasništva vrši se automatski nakon otplate zadnje rate 
  prilikom isporuke predmeta leasinga korisniku leasinga ispostavlja se račun za predmet leasinga i troškove leasinga
  leasing ugovor moguće je sklopiti na rok od minimalno 6 do najviše 60 mjeseci
  korisnik leasinga u svojim knjigama evidentira troškove amortizacije i ostale troškove vezane za leasing ugovor
  korisnik leasinga otplaćuje rate sukladno planu otplate.

Finansijski leasing može biti sa ili bez finansiranja PDV-a. U oba slučaja osnovica obračuna rata je neto vrijednost predmeta leasinga.